top of page

Pomiary elektryczne

Gaśnica
Wąż pożarowy

Podstawową rolą podręcznego sprzętu gaśniczego jest gaszenie pożarów w pierwszej fazie ich powstania, czyli jeszcze w zarodku. Aby tak się stało, każdy budynek i teren użyteczności publicznej powinien być wyposażony w odpowiednie i sprawne gaśnice. Gaśnica jest jednym z najprostszych urządzeń gaśniczych, które w praktyce każdy może obsłużyć .


W podręczne środki gaśnicze warto również zaopatrzyć własne gospodarstwo domowe – tak na wszelki wypadek. 

Wykonanie przeglądu potwierdzane jest odpowiednią kontrolką umieszczoną na gaśnicy, informującą o dacie wykonania przeglądu oraz terminie kolejnego przeglądu gaśnicy.

logoobraz.jpg

PRZEGLĄDY GAŚNIC I HYDRANTÓW

W większości typów gaśnic regułą jest również raz na 5 lat konieczność wymiany znajdującego się w nich środka gaśniczego. Ponadto raz na 5 lat zbiorniki ciśnieniowe gaśnic o objętości większej niż 5 dm3 (w zbiorniki takie wyposażone są np. gaśnice proszkowe o masie środka gaśniczego 6 kg i większym) powinny być poddawane badaniom i legalizacji przez Urząd Dozoru Technicznego. Wyjątkiem są gaśnice śniegowe, w których termin ważności wynosić może nawet 10 lat, a datę ważności ostatniego badania UDT odczytać można z cechy wybitej bezpośrednio na górnej części butli.

Przeglądy hydrantów przeprowadza się zgodnie z zaleceniami i instrukcją producenta, ale nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy. Natomiast węże będące elementem wyposażenia hydrantów muszą być poddawane próbie ciśnieniowej przynajmniej raz na 5 lat.

Próby ciśnieniowe węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

 Coroczny przegląd techniczny i czynności konserwacyjne hydrantów zewnętrznych.

Hydranty zewnętrzne powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach, w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) przegląd (legalizacja) gaśnic powinien być wykonywany co najmniej raz w roku. Co więcej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia, paragraf 11 ust. 1 pkt 14) każdy samochód osobowy wyposaża się w gaśnicę umieszczoną w miejscu łatwo dostępnym w razie potrzeby jej użycia, przepisu nie stosuje się do motocykli. Masa środka gaśniczego w samochodzie osobowym powinna wynosić co najmniej 1 kg.

bottom of page